logo Defin

Jesteśmy dumni kiedy nasza praca
przyczynia się do rozwoju naszych klientów

NASZE REFERENCJE

Pobierz referencje

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA z siedzibą w Bytomiu

Wykonywanie wycen posiadanego majątku dla różnych celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Kompania Węglowa SA Zakład Zagospodarowania Mienia w Woli

Współpraca od 2004 roku w zakresie wykonywania wycen posiadanego majątku dla różnych celów. Sporządzenie około 800 opracowań dla potrze m.in.: zbycia, nabycia, zamiany, regulacji stanów prawnych, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, wprowadzenia na ewidencję księgową, dla potrzeb podatkowych, odszkodowań i rozliczenia nakładów poniesionych na składnikach majątku Kompanii Węglowej SA. Wycena dla różnych celów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach

Wykonanie operatów szacunkowych 328 lokali mieszkalnych stanowiących zasoby Spółki dla potrzeb ich sprzedaży na rzecz najemcy.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Operat szacunkowy kompleksu sportowego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ulicy Braci Mieroszewskich. Prawo użytkowania wieczystego gruntu i prawo własności następujących obiektów: pawilon sportowy, budynek pomieszczeń sanitarnych, korty tenisowe na stadionie, boisko treningowe do piłki nożnej, boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, widownia na 1000 miejsc siedzących, stadion sportowy - boisko na stadionie i bieżnia, ogrodzenie, drogi i chodniki. Wycena dla potrzeb sprzedaży nieruchomości.

SPOMASZ Odlewnia Żeliwa Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim

Oszacowanie wartości przedsiębiorstwa FP SPOMAX SA w upadłości oraz sporządzenie projekcji działania Spółki w oparciu o przygotowany przez Spółkę program restrukturyzacji.

Bank BGŻ SA - Departament Kredytów Trudnych

Nieruchomość zabudowana kompleksem produkcyjno-magazynowo-administracyjnym w Ostrowie Wielkopolskim, nieruchomość zabudowana budynkiem, budowlami i urządzeniami kotłowni na terenie zakładu produkcji szklarniowej w Chróścinie, gmina Skoroszyce, nieruchomość zabudowana kompleksem budynków produkcyjno-magazynowo-administracyjnych (były folwark) w Krzyżanowie (gmina Śrem), nieruchomość zabudowana Zespołem Parkowo-Pałacowym w Krzyżanowie (gmina Śrem), nieruchomość rolne położone w Błociszewie (gmina Śrem), Grabianowie (gmina Brodnica), Krzyżanowie (gmina Śrem). Wyceny wykonywane dla potrzeb egzekucji wierzytelności.

Huta Metali Niezelażnych Szopienice SA w likwidacji z siedzibą w Katowicach.

Wycena nieruchomości poprzemysłowych dla potrzeb ich sprzedaży (okres 2010-2011).

Spółka Mieszkaniowa DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych o nieuregulowanym stanie prawnym dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności z tytułu emisji obligacji.

EURO-ENERGETYKA Sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu

Wykonanie analizy ekonomiczno-finansowej oraz wyceny udziałów spółki EUROENERGETYKA WISŁOSAN Sp. z o.o. w podejściu dochodowym metodą zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych. Wycena majątku dzierżawionego przez spółkę EUROENERGETYKA WISŁOSAN Sp. z o.o. dla potrzeb sprzedaży udziałów.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Wycena nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych dla różnych calów wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Urząd Miasta Tychy

Wycena nieruchomości lub ich części, niezabudowanych, ze składnikiem budowlanym i roślinnym dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Gmina Myszków

Wykonanie wycen nieruchomości dla różnych celów, m.in.: zbycia, nabycia, odszkodowań, opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie wartości prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu dla potrzeb aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego gruntu lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Wykonanie 89 operatów szacunkowych nieruchomości dla różnych celów wynikających z Ustawy o gospodarce nieruchomościami, m.in.: dla potrzeb zbycia, nabycia, zamiany, obciążenia ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Obsługa w zakresie sprzedaży mieszkań zakładowych na warunkach ustalonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 roku, nr 4 poz. 24 z późn. zmianami) i regulaminie sprzedaży, w tym: przygotowanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych, pozyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, uzyskanie dla poszczególnych nieruchomości kompletu dokumentacji geodezyjno-prawnej, sporządzenie operatów szacunkowych, weryfikacja złożonych dokumentów celem ustalenia przysługujących pomniejszeń ceny sprzedaży mieszkań, opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym wzoru protokołu uzgodnień, stanowiących zbiór informacji, potwierdzonych przez przyszłego nabywcę mieszkania, a dotyczących opisu lokalu, ceny, przysługujących pomniejszeń ceny nabycia lokalu, kosztów zawarcia umowy, uzyskanie podpisów przyszłych nabywców na przedmiotowych protokołach.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Skontaktuj się z nami

40-087 Katowice


ul. Sokolska 65

tel.: 32 246 02 05


fax: 32 246 02 06

e-mail: grupa@defin.pl

Designed by Kava Studio