logo Defin

Jesteśmy dumni kiedy nasza praca
przyczynia się do rozwoju naszych klientów

NASZE REFERENCJE

Pobierz referencje

Starostwo Powiatowe w Lubaniu

Wycena nieruchomości położonych w gminie Siekierczyn, Platerówka będącej własnością Skarbu Państwa a w trwałym zarządzie Zakładu Karnego w Lubaniu dla potrzeb ustalenia wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu.

Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Sporządzenie wyceny 27 nieruchomości przemysłowych będących w użytkowaniu wieczystym KGHM Polska Miedź SA, w tym terenów kopalń, obszaru zbiornika poflotacyjnego i innych terenów górniczych. Wycena określała wartość rynkową prawa własności gruntów dla potrzeb aktualizaji opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Kompania Węglowa SA z siedzibą w Katowicach

Wycena majątku Spółki dla potrzeb sprzedaży, najmu, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych - współpraca na podstawie umowy całorocznej.

Spółka Restrukturyzacj Kopalń SA z siedzibą w Bytomiu

Wycena majątku Spółki dla potrzeb sprzedaży, najmu, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych - współpraca na podstawie umowy całorocznej.

"ArcelorMittal Poland" Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Wycena 100 działek  będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym położonych na terenie Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Nadwiślańska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach

Wykonanie wyceny lokali mieszkalnych stanowiących własność NSM Sp. z o.o. dla potrzeb ich zbycia dotychczasowym najemcom w trybie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 roku, nr 4 poz. 24 z późn. zmianami).

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wycena 205 nieruchomości zlokalizowanych w powiecie raciborskim (zabudowane i niezabudowane). Wycena dla potrzeb ustalenia odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego w trybie Ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami).

Urząd Miejski w Świebodzinie

Wycena 12 nieruchomości bez określania budynków i urządzeń znajdujących się tych nieruchomościach stanowiących własność Spółki, wykonanie wyceny nieruchomości wraz z wyceną budynku hydroforni i urządzeń znajdującej się na niej, wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość sieci wychodzących z hydroforni. Wyceny dla potrzeb wniesienia nieruchomości aportem do Spółki.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Wycena nieruchomości drogowych zlokalizowanych w Tychach - 133 nieruchomości (zabudowane i niezabudowane). Wycena dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości i stawkę opłaty z tytułu oddania nieruchomości z kruszywem (zwałowisko byłej KWK "1Maja" Krostoszowice, gmina Godów dla potrzeb oddania nieruchomości do korzystania.

CTL Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Wycena udziałów Spółki CTL Południe Sp. z o.o.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości będącej przedmiotem prawa użytkowania wieczystego oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym: budynek nadszybia Szybu "Wschodni", budynek Szybu "Wschodni", wieża szybowa, ogrodzenie terenu, suwnica dwubelkowa. Nieruchomość położona w Katowicach przy ulicy Bocheńskiego. Wycena dla potrzeb sprzedaży nieruchomości.

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Sporządzenie wyceny szkód w składnikach roślinnych i budowlanych powstałych w wyniku czasowego zajęcia części Rodzinnego Ogrodu Działkowego "JEDNOŚĆ" zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Żeliwnej w związku z realizacją inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II" - kontrakt 5C, Projekt XXXI.

"VENIRE" Sp. z o.o.

Wycena nieruchomości zabudowanych położonych w Krakowie przy ulicy Dąbrowskiego i Biskupa Sereno Fenn`a oraz maszyn i urządzeń i nakładów na obcym gruncie, wchodzących w skład terminali przeładunkowych w Żurawicy, Medyce i Podsędkowie dla potrzeb wyceny udziałów w spółce CTL POŁUDNIE Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości i stawkę opłaty z tytułu oddania nieruchomości z kruszywem (Hałda ZWAŁ 7/4) do korzystania innym podmiotom. Nieruchomość zlokalizowana w Nowej Rudzie w rejonie ulic Kłodzkiej i Bożkowskiej dla potrzeb oddania nieruchomości do korzystania.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Wykonanie inwentaryzacji budynku, uzyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali oraz operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w Katowicach przy ul. Chopina i Mickiewicza (27 lokali mieszkalnych i 8 lokali użytkowych) dla potrzeb ich sprzedaży.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Operat szacunkowy określający wartość rynkową stawki czynszu dzierżawnego i wartość rynkową nieruchomości  oraz składników majątku trwałego, położonej w Zabrzu przy ulicy W. Drzymały, na terenie szybu wentylacyjnego "Mikołaj" będących w ewidencji Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń Ruch II Pompownia "Pstrowski". Wyceny dla potrzeb sprzedazy i wydzierżawienia nieruchomości.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Wycena ogródków działkowych w Zabrzu przy ulicy Łukaszewicza - 23 ogródki , wycena dla potrzeb sprzedaży nieruchomości.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie

Wycena nieruchomości zabudowanych szkołami: Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H.Sucharskiego w Myszkowie, Zespołem Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, Zespołem Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, Zespołem Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach. Wyceny dla potrzeb ustalenia opłaty za ustanowienie prawa trwałego zarządu na rzecz jednostek szkolnych.

Vantage Development SA z siedzibą we Wrocławiu

Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 8 budynków mieszkalnych, celem wyodrębnienia samodzielnych lokali mieszkalnych i ich sprzedaży.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny we Wrocławiu

Określenie wartości rynkowej nieruchomości zabudowanych, lokali użytkowych, garaży, lokali mieszkalnych (915 sztuk) na terenie Województwa Dolnośląskiego dla potrzeb sprzedaży w przetargu lub na rzecz dotychczasowych najemców w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń SA

Obsługa w zakresie sprzedaży mieszkań zakładowych na warunkach ustalonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 roku o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 roku, nr 4 poz. 24 z późn. zmianami) i regulaminie sprzedaży, w tym: przygotowanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych i pomieszczeń przynależnych, pozyskanie zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych, uzyskanie dla poszczególnych nieruchomości kompletu dokumentacji geodezyjno-prawnej, sporządzenie operatów szacunkowych, weryfikacja złożonych dokumentów celem ustalenia przysługujących pomniejszeń ceny sprzedaży mieszkań, opracowanie i uzgodnienie z zamawiającym wzoru protokołu uzgodnień, stanowiących zbiór informacji, potwierdzonych przez przyszłego nabywcę mieszkania, a dotyczących opisu lokalu, ceny, przysługujących pomniejszeń ceny nabycia lokalu, kosztów zawarcia umowy, uzyskanie podpisów przyszłych nabywców na przedmiotowych protokołach.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012

Skontaktuj się z nami

40-087 Katowice


ul. Sokolska 65

tel.: 32 246 02 05


fax: 32 246 02 06

e-mail: grupa@defin.pl

Designed by Kava Studio