logo Defin

Profesjonalizm z definicji

Co oznacza umowa dożywocia?

Przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, nabywca zaś zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub osobie mu bliskiej, lub też zbywcy i osobie bliskiej dożywotnie utrzymanie.

Zbywcą nieruchomości na podstawie umowy dożywocia może być tylko osoba fizyczna. Przedmiotem zbycia (przeniesienia własności) w drodze umowy dożywocia może być każda nieruchomość, a więc nie tylko część powierzchni ziemi, ale także budynek lub lokal stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności. Przedmiotem zbycia w tej drodze może być nie tylko cała nieruchomość, ale również udział we współwłasności nieruchomości.
Umowa dożywocia dotycząca konkretnej nieruchomości musi być zawarta, pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

Treść służebności dożywocia powinna wynikać z zawartej umowy. Art. 908 KC stanowi, że w braku odmiennych postanowień umowy nabywca powinien zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, a w szczególności przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. W praktyce pojawia się często problem czy dożywotnik ma ponosić sam koszty związane z innymi mediami (telefon, telewizja, woda itp.). W orzecznictwie panuje zgodny pogląd, że utrzymania zbywcy i ewentualnie jego bliskich powinno sięgać tak daleko, by nie musiały one poszukiwać środków utrzymania dodatkowo gdzie indziej.

Prawo dożywocia nie może być zbywane. Prawo dopuszcza jednak zmianę treści służebności dożywocia lub rozwiązanie służebności w zamian za rentę. W szczególnych przypadkach umowę dożywocia można rozwiązać na drodze sądowej. Dożywocie wygasa też wskutek śmierci dożywotnika.

POZOSTAŁE PORADY

Jak przebiega podział majątku wspólnego

W trakcie małżeństwa żaden z małżonków nie może domagać się podziału ustawowego majątku wspólnego. Podziału ustawowej wspólności majątkowej małżonkowie mogą domagać się w kilku przypadkach.

Więcej

Wartość rynkowa nieruchomości

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń.

Więcej

Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego to ustalenie nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Aktualizacja dokonywana jest na skutek zmiany wartości nieruchomości, jednak nie częściej niż raz w roku.

Więcej

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)

Zgodnie z Ustawą, prawo geodezyjne i kartograficzne, ewidencja gruntów i budynków to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych wła...

Więcej

Opłata adiecencka czyli renta podziałowa

To opłata ponoszona przez właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu wzrostu wartości tejże nieruchomości na skutek scalenia lub podziału nieruchomości, a także na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z ud...

Więcej

Co oznacza umowa dożywocia?

Przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, nabywca zaś zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub osobie mu bliskiej, lub też zbywcy i osobie bliskiej dożywotnie utrzymanie.

Więcej

Operat Szacunkowy

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartość nieruchomości lub praw do nieruchomości. Może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej. Treść operatu regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 wrześ...

Więcej

Szukaj zagadnienia

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

40-087 Katowice


ul. Sokolska 65

tel.: 32 246 02 05


fax: 32 246 02 06

e-mail: grupa@defin.pl

Designed by Kava Studio