logo Defin

Profesjonalizm z definicji

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ewidencja gruntów i budynków to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

POZOSTAŁE PORADY

Jak przebiega podział majątku wspólnego

W trakcie małżeństwa żaden z małżonków nie może domagać się podziału ustawowego majątku wspólnego. Podziału ustawowej wspólności majątkowej małżonkowie mogą domagać się w kilku przypadkach.

Więcej

Wartość rynkowa nieruchomości

Zgodnie z Ustawą o gospodarce nieruchomościami, wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń.

Więcej

Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Aktualizacja opłaty z tytułu użytkowania wieczystego to ustalenie nowej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Aktualizacja dokonywana jest na skutek zmiany wartości nieruchomości, jednak nie częściej niż raz w roku.

Więcej

Ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości)

Zgodnie z Ustawą, prawo geodezyjne i kartograficzne, ewidencja gruntów i budynków to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych wła...

Więcej

Opłata adiecencka czyli renta podziałowa

To opłata ponoszona przez właścicieli bądź użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu wzrostu wartości tejże nieruchomości na skutek scalenia lub podziału nieruchomości, a także na skutek budowy urządzeń infrastruktury technicznej z ud...

Więcej

Co oznacza umowa dożywocia?

Przez umowę o dożywocie właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę, nabywca zaś zobowiązuje się zapewnić zbywcy lub osobie mu bliskiej, lub też zbywcy i osobie bliskiej dożywotnie utrzymanie.

Więcej

Operat Szacunkowy

Operat szacunkowy jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartość nieruchomości lub praw do nieruchomości. Może być sporządzony wyłącznie w formie pisemnej. Treść operatu regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 wrześ...

Więcej

Szukaj zagadnienia

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie?

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

40-087 Katowice


ul. Sokolska 65

tel.: 32 246 02 05


fax: 32 246 02 06

e-mail: grupa@defin.pl

Designed by Kava Studio